Menurut al-lmam al-Qusairi manfaat bertarekat adalah Allah akan memilihara hatinya dari perbuatan dosa. Manfaat bertarekat juga akan menumbuhkan rasa malu, senantiasa ‘hati-hati dalam segala ucapan dan perbuatannya, tidak mudah putus asa apapun nasib yang menimpanya, dan menjadi hamba yang mukhlis sebagai diisyaratkan dalam al-Qur”an Surat Yusuf ayat 24.

Manfaat mengamalkan ajaran tarekat adalah hati menjadi tenang disebabkan oleh khusyu” dalam beribadah, banyak berzikir dan. berdoa. Misalnya kegiatan suluk peserta wajib melaksanakan puasa. makanannya tidak boleh makan yang asalnya bernyawa seperti daging telor, ikan. Santapan akan sahur dan buka cukup sederhana, yaitu nasi sayur dengan lauk tahu atau tempe.

Manfaat mengamalkan tarekat adalah untuk menghilangkan segala nafsu dan tingkah lalu atau perangai yang buruk (madzmumah) dan menggantikannya dengan nafsu dan tingkah laku atau perangai yang terpuji/baik (mahmudah) atau akhlak fadhilah (akhlak yang utama).

TAREKAT MUTABAROH NAHDLATUL ULAMA

 1. Tarekat versi Nahdlatul Ulama
 • Tarekat dikatakan sah atau mu’tabaroh, jika amalan dalam tarekat itu dapat dipertanggung jawabkan secara syari”at.
 • Jika amalan tarekat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syari”at, maka tarekat itu dianggap tidak memiliki dasar keabsahan yang disebut tarekat ghairu mu’tabarah (tidak sah).
 • Kategori utama yang dijadikan patokan untuk menilai sebuah tarekat, apakah tergolong mu’tabaroh atau tidak adalah al-Qur”an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, serta amalan para sahabat, baik yang dibiarkan atau disetujui oleh Nabi Saw. Semangat yang menjiwai tarekat mu’tabaroh ini ialah keselarasan dan kesesuaian antara ajaran esoteris Islam (hakikat dan ma”rifat) dan eksoteriknya (syari”at).
 • Menurut KH Aziz Masyhuri mengemukakan bahwa kriteria ke mu tabaran sebuah tarekat adalah dapat dilihat dari sanad para mursyidnya yang muttashil sampai kepada Rasulullah Saw. Demikian pula yang tidak bisa ditawar adalah ajaran yang disampaikan harus berpedoman pada pakem NU; yakni dalam fiqh mengikuti salah satu imam empat. Dalam aqidah mengikuti Imam Asy”ari dan Maturidi,
 1. Tarekat Mu’tabaroh versi Nahdlatul Ulama

Hingga saat ini tercatat setidaknya terdapat 45 tarekat mu’tabaroh dan berstandar di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), yakni;

 1. Abbasiyah
 2. Ahmadiyah
 3. Akbariyah
 4. Alawiyah
 5. Baerumiyah
 6. Bakdasyiyah
 7. Bakriyah
 8. Bayumiyah
 9. Buhuriyah
 10. Dasuqiyah
 11. Ghoibiyah
 12. Ghozaliyah
 13. Haddadiyah
 14. Hamzawiyah
 15. Idrisiyah
 16. Idrusiyah
 17. Isawiyah
 18. Jalwatiyah
 19. Junaidiya
 20. Justiyah
 21. Khodliriyah
 22. Kholidiyah Wan Naqsyabandiyah
 23. Kholwatiyah
 24. Kubrowiyah
 25. Madbuliyah
 26. Malamiyah
 27. Maulawiyah
 28. Mulazamatu Qira’atul Kutub
 29. Mulazamatu Qira’atul Qur”an
 30. Qodiriyah Wan Naqsyabandiya
 31. Rifa”iyah
 32. Rumiyah
 33. Sa’diyah
 34. Samaniyah
 35. Sumbuliyah
 36. Sya”baniyah
 37. Syadzaliyah
 38. Syathoriyah
 39. Syuhrowiyah
 40. Tijaniyah
 41. Umariyah
 42. Usmaniyah
 43. Usyaqiyah
 44. Uwaisiyah
 45. Zainiyah
 • Organisasi Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) bertujuan untuk meningkatkan pengamalan syariat Islam di kalangan masyarakat; mempertebal kesetiaan masyarakat kepada ajaran-ajaran dari salah satu mazhab yang empat: dan menganjurkan para anggota agar meningkatkan amalam-amalan ibadah dan mu amalah, sesuai dengan yang dicontohkan para ulama salihin.
 • Dengan adanya Jam’iyyah Ahlith Thariqoh Al-Mu’tabaroh An Nahdliyyah, maka tarekat-tarekat yang ada di Indonesia sejauh mungkin dihindarkan dari penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dan dengan berpegang pada syari”at maka thariqoh- thariqoh itu secara lahiriah dapat  diawasi.